Search
  • Orly Oroca

סמל מנורה ועץ דקל

Updated: 7 days ago

סמלים זה היכולת המופלאה של האדם להסתכל על ציור פשוט יחסית ולא מורכב ולהבין את כל עולם התוכן המודע והתת מודע שמסתתר מאחוריו.


סמל אמור להעביר באמצעות קווים ציוריים את תוכנה של מסורת מסוימת, באופן אינטואיטיבי. המסר עובר בדרך ההברקה וההארה ולא בהסבר הגיוני


סמל הוא ייצוג של מושג כלשהו, כמו רעיון, חפץ, איכות ועוד. הסמל מקבל משמעות מעבר לזו הקיימת בו כשלעצמו. במובן פסיכולוגי או פילוסופי, כל התפיסות הן סמליות מטבען וייצוגן של התפיסות הללו הוא פשוט כלי אלגורי למשמעות סמלית. בהתאם לכך, הסמלים הם יסוד חשוב ביותר של החשיבה האנושית.

סמל המנורה


מנורה נבחרה כסמל כי היא מקשרת אותנו עם העבר המפואר. היא מזכירה לנו את המשכן, את בית המקדש. את זמן חירותנו.

המנורה הייתה אחד הכלים שעמדו במשכן ובמקדש שבנה שלמה עמדו עשר מנורות נוספות


לצורת המנורה גרסאות שונות, אך עבור סמל המנורה נבחרה הגרסה שתוארה על שער טיטוס, המנורה שנלקחה מבית המקדש ונישאת בידי שבויים יהודיים, כדי לסמל את החזרה משעבוד לגאולה. היא הפכה לסמל של תקווה וגאולה במשך כל השנים.


סמל עץ הדקל
פריו של עץ הדקל - התמר, הינו אחד משבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל.

פרי תמר באשר הוא, עובר בשלבי התפתחותו את מצב הלחות הבשרנית ולאחריו את ההתייבשות וההצטמקות, כשם שקיים מעבר בחיי אדם מילדות ונערוּת לבגרות וזִקנה.

הזנים הלחים (ברהי, חיאני) ואלה היבשים (זהידי, זאחלווי, חלאווי, חדראווי, דקל נוּר, מג'וּל, ועוד) נבדלים בטעמם, בצורתם ובחיי המדף שלהם, אבל כולם מתפתחים במסלול הטבעי של בוסר, בוחל (לח) וצמל (יבש).

שיבת התמר לארץ ישראל מסמלת את ההתחדשות הציונית.

"מה התמרה אין בה פסולת, אלא תמרים לאכילה, ולולבים להלל, חרֻיות [כפות] לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסנים לכברה, שפעת קורות לקרות בהם את הבית..." (בראשית רבא, מא, א).

ההתייחסות הנרחבת במקורות להלכות גידול התמר והעושר הלשוני לתיאור הווייתו ומלאכותיו מעידה נאמנה על מרכזיותו בתרבות החיים הקדומה.

מהפירות שהתברכה בהם הארץ, התמר מופיע גם בארבעת המינים וגם בשבעת המינים.

התמר אינו מוזכר במפורש בשבעת המינים, אך מוסכם כי התמר סוגר את הרשימה בשם "ודבש" בנצרות: מקובל לקשט את הכנסיות בכפות תמרים ביום ראשון החל שבוע לפני יום ראשון של הפסחא, אמונה שכך נתקבל ישו על ידי תושבי ירושלים ימים לפני שנצלב. ברפואה העממית: מקובל שפרי התמר יעיל כנגד אין-אונות ואנמיה, ואבקה שנוצרה מכתישת זרעים קלויים של התמר יעילה לריפוי פצעים ולהפסקת דימום מהאף. הדקל במצרים העתיקה: האמינו שלפרי הדקל יש סגולות מרחיקות לכת: הם נהגו לקבור את מתיהם עם שמן דקלים על מנת להקל על מעברם לעולם הבא. על פי המיתולוגיה המצרית, רע אל השמש נולד כשבפיו חרצן של פרי הדקל, ולכן נשות מצרים העתיקה נהגו ללבוש מחרוזות מחרצני הדקל והאמינו שבכך יזכו לחיי נצח בעולם הבא.


3 views